Benvinguts !!!

Aquest espai, pretén ser un lloc de reflexió, debat i suport a Esquerra dins de Torredembarra. Aquest espai, vol construir una esquerra per a tots i de tots. Participativa i propera. L'Esquerra del futur.

Moció presentada al plè del dia 18 de desembre

18/12/08

El grup municipal d’Esquerra presenta la següent moció per tal que sigui debatuda i votada en el proper Ple.

Atès que s’ha dictat una sentència judicial, segons la qual l’Ajuntament ha de fer front a una indemnització a una empresa amb la qual té vinculació evident l’actual regidora d’Urbanisme, senyora Mª Dolors Toda.

Atès que, és competència de la regidoria d’Urbanisme el coneixement d’aquest assumpte per raó de la matèria objecte del litigi que ha donat lloc a la sentència.

Atès que al ser part directa implicada, la regidora d’Urbanisme no pot conèixer de l’assumpte, ni en allò que afecta les decisions, ni en la seva execució, ni tan sols en les deliberacions que hi tinguin relació, d’acord amb allò que estableix la normativa sobre incompatibilitats i les lleis de règim jurídic de les administracions públiques.

Atès que es produeix una inevitable confluència d’interessos privats davant els interessos públics que són els que han de prevaler en la gestió d’una institució pública com és l’Ajuntament.

Atès que aquest cas, ja ve donat d’una situació anterior, en la qual la mateixa regidora ja formava part de l’equip de govern.

Atès que entenem que els ciutadans i ciutadanes de Torredembarra mereixen uns representants polítics que defensin els interessos de tots, amb criteris d’igualtat i justícia per a tots i totes, sense que la defensa dels interessos propis pugui interferir o crear dubtes en aquesta defensa.

Vist allò que disposa l’art. 167 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

El grup municipal d’Esquerra proposa els següent acord:

1.Que l’alcalde, retiri les competències delegades en matèria d’Urbanisme a la senyora Mª Dolors Toda, per tal de preservar i garantir la defensa de l’interès públic
2. Que es faci pública la declaració d’activitats de la regidora d’Urbanisme, Sra. Mª Dolors Toda Esteve, recollida en el registre d’interessos dels membres de la Corporació, d’acord amb allò que disposa l’art. 163.3 del DL 2/2003 de 28 d’abril, a fi de determinar l’abast de les possibles incompatibilitats de la regidora, del seu deure d’abstenció i, si és el cas, de les mesures a adoptar per assegurar el compliment de la Llei.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Ja heu consensuat aquesta moció amb altres forces polítiques, per tal de recabar vots favorables?
Si no ho heu fet, dos vots (o un) a favor de l'esmentada moció, unes quantes abstencions, i una majoria en contra.
On voleu anar a parar?

Anònim ha dit...

Pradeda, t'has descobert. Ets la Ràbia. A veure si escrius algun post

Anònim ha dit...

La rabia le corroe a la Pradeda. Que tens por de perdre el cadirot maca?

Anònim ha dit...

Si cliqueo sobre Laura Pradeda, tindreu una sorpresa.
Un anonim no tan anonim al que la tecnologia li juga una mala pasada.

Anònim ha dit...

En resposta a la intervenció produida del regidor de l'oposició Grangel al Plenari del 18.12.08 i al titular del present blogg, informo:

En el blogg de TorrEsquerra hi ha una persona que està emprant el nom de Laura Pradeda falsament incurrint per tant en un delicte de suplantació de personalitat amb resultat dany a la meva imatge i per tant immputable civil i penalment, delicte castigat amb condemnes privatives de llibertat. Per tant, sol-licito que si en el plaç de 24hores no es realitza una rectificació formal i pública del fet imputable procediré a denunciar-ho a la autoritats competents i a exercitar les accions criminals en empare dels meus drets tutelats constitucionalment.

Nova Via ha dit...

Torresquerra i els seus membres, volem aclarir que, en cap cas, disposem de les eines necessàries per a poder verificar les autories dels comentaris escrits en el nostre blog.
Torresquerra no censura les opinions expressades de forma correcta i educada per part dels internautes, siguin qui siguin i, pertanyin o no a cap partit polític.
D'altre banda, també volem aclarir un altre comentari realitzat dintre del plè del dia d'ahir. Torresquerra "NO" és el blog d'Esquerra Republicana de Catalunya. ERC te el seu web, mentres que nosaltres, sols estem propers als seus plantejaments.